Weidevogels zijn een belangrijk onderdeel van het Fryske landschap. Uit een evaluatie blijkt dat het aantal broedparen van de Grutto daalt. Daarom werkt de provincie Fryslân aan beleid om de weidevogelpopulatie te versterken. Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen de evaluatie en een startnotitie op 21 april voor aan Provinciale Staten.

Evaluatie
Uit een evaluatie van het provinciaal beleid van 2014 tot 2020 blijkt dat het aantal broedparen van de grutto is gedaald naar 6700 in 2020 in plaats van de gewenste 10.000. De achteruitgang lijkt langzamer te gaan in de kerngebieden met weidevogelbeheer. Ook lijkt de daling van het aantal broedparen trager in Fryslân dan in de rest van Nederland. Voor de tureluur, veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart is de afgelopen acht jaar wel een stijgende lijn de zien.

Startnotitie 2021 – 2030
De startnotitie Weidevogels 2021 – 2030 geeft drie ambitieniveaus weer waarop het beleid met betrekking tot de weidevogelpopulatie kan worden aangepakt. Gedeputeerde Staten geeft de voorkeur aan een aanpak waarbij de neerwaartse trend wordt omgekeerd. Dit is in lijn met het huidige beleid, maar aangevuld met aanbevelingen uit de evaluatie, de petitie Fryslân Greidefûgellân en het Aanvalsplan Grutto. Deze keuze wordt samen met de evaluatie aangeboden aan Provinciale Staten op 21 april van dit jaar.

Gekoppelde agenda´s
Bij de aanbevelingen uit de evaluatie gaat het om verdienmodellen zoals een hogere melkprijs voor boeren en de gebiedsgerichte samenwerking in robuuste weidevogelkerngebieden. Het is belangrijk om die benadering in de kerngebieden te koppelen aan de agenda’s voor bijvoorbeeld landbouw, veenweide, stikstof en natuur. Dit ambitieniveau vraagt om extra middelen, bovenop het huidige weidevogelbudget. Het gaat om een Rijksbijdrage van tien miljoen per jaar en middelen voor de aankoop en afwaardering van grond.

Andere opties
Een lager ambitieniveau betekent het voortzetten van het huidig beleid en accepteren van de neerwaartse trend. Het hogere ambitieniveau gaat uit van het optimaliseren van de totale oppervlakte weidevogelkansgebied in Fryslân en een robuustere weidevogelpopulatie (15.000 broedparen voor de grutto). Naast bovenstaande middelen vraagt dat om een extra provinciale bijdrage van vijf miljoen

Keuze voor beleid in november
Op basis van de keuze van Provinciale Staten komt er nieuw weidevogelbeleid. Naar verwachting wordt dit in november dit jaar vastgesteld. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It is wichtich om troch te wurkjen oan de greidefûgelprojekten. Gearwurking is dêr hiel wichtich by. Alle partijen yn it Olterterpoerlis, ûndersikers, frijwilligers, agrariërs en natuerbehearders: eltsenien is nedich om de greidefûgelstân yn Fryslân te ferbetterjen.”