Thea Smit-de Vries
Thea Smit-de Vries út Wâlterswâld (49) is door commissaris van de Koning drs. A. A. M. Brok beëdigd als commissielid voor Provinciale Staten. Ze is al zestien jaar lid van de provinciale steunfractie van de ChristenUnie en ondertussen ook fractievoorzitter van diezelfde partij in de gemeente Dantumadiel. Smit-de Vries volgt Lieuwe van der Pol op, die doorschoven als Statenlid.

“Se is dwaande mei ûnder oare ‘de mienskip’. Neist har politike wurk is se aktyf by jongereinwurk fan ‘e tsjerke en wurket se twa dagen yn ‘e wike by in basisskoalle yn Dokkum yn kombinaasje mei in oplieding oan de pabo”, schrijft de provincie in een persbericht over de installatie.