De provincie en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben afspraken met elkaar gemaakt over de woningbouw in de regio Noordoost-Fryslân voor de komende 10 jaar. In de vorm van een experiment mag de regio tot 2025 zelf aan de slag op de woningmarkt. Gedeputeerde Fokkinga: “We willen een woningmarkt in de regio die in balans blijft, waarbij gemeenten ook plannen kunnen realiseren. De gemeenten krijgen in dit experiment meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de provincie.” De provincie stelt als voorwaarde dat elke gemeente een eigen (flexibel) woningbouwprogramma opstelt.

Toekomstbestendige woonregio
De regio Noordoost-Fryslân staat de komende jaren voor een forse uitdaging op de woningmarkt. De omvang en samenstelling van de bevolking verandert en daarmee verandert ook de vraag naar woningen. De gemeenten spelen met dit experiment in op deze uitdaging. Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel: “Wij hebben de provincie ruimte gevraagd te kunnen experimenteren om snel en flexibel in te kunnen spelen op vraag en aanbod op lokaal niveau. Zo kunnen we maatwerk leveren voor een kwalitatief woningaanbod in onze regio.”

Experiment gericht op balans in woningmarkt
Het doel van het experiment is het vinden van een goede balans in de vraag van nu en de woningbehoefte voor de toekomst. De gemeenten kunnen binnen het experiment nieuwe woningbouwplannen maken die goed aansluiten op de huidige en toekomstige woningbehoefte. De gemeenten krijgen voor projecten binnen de kernen zelf de regie op het aantal woningen. Projecten buiten de kernen worden alleen ontwikkeld als het niet meer mogelijk is om binnen de kernen te bouwen en er wel aantoonbaar behoefte aan nieuwbouw is. Hiervoor wordt door de gemeenten en de provincie maatwerk geleverd.

Woningen De Centrale As
De provincie en de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hebben ook overeenstemming bereikt over de ‘extra’ woningen die zijn toegezegd als compensatie voor de aanleg van de Centrale As. Eerder heeft de gemeente Dantumadiel hier al deels gebruik van gemaakt door de aanleg van 35 woningen in het plangebied ‘De Bosk’ in Feanwalden. Beide gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor 2030 de resterende woningen te realiseren. Voor Dantumadiel gaat dit om 115 woningen en voor Tytsjerksteradiel om 150 woningen.