Binnenkort kunnen Friese boeren met hun bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve kringlooplandbouw terecht bij de Landbouwadviespool (LAP). Deze pool is een netwerk van onafhankelijke, niet-commerciële adviseurs die Friese boeren ondersteunt op eigen erf. Hiermee sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit LNV om kennis over verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw op het boerenerf te brengen. Living Lab Fryslân krijgt een coördinerende rol bij de uitvoering van deze pool.

Stypjen op it hiem
Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “As provinsje wolle wy de oergong nei in natuerynklusive omrinlânbou mear gong jaan. Op it boerehiem komme in soad maatskiplike fraachstikken byinoar. Tagelyk moat dêr ek in goed stik brea fertsjinne wurde. Hokker plan makkest dan foar de kommende jierren? Wat is ienfâldich te feroarjen of ta te passen? Hoe hâlde guon dingen mei-inoar ferbân? Wat betsjut dat ekonomysk? Mei dizze Lânbou-advyspool besykje wy de Fryske boer by dy transysje op syn hiem te stypjen. Dat is in hiele moaie ûntwikkeling!”

Vraagbaak voor boeren
De LAP is ontstaan in het kader van de Friese Landbouwagenda. De Landbouwagenda wordt op initiatief van de provincie gezamenlijk opgesteld samen met belanghebbenden uit de Friese landbouwsector. Om de transitie in de landbouw meer vaart te geven, verbindt de LAP beleid en praktijk tot op het boerenerf. De LAP gaat functioneren als een vraagbaak voor boeren. Het gaat nadrukkelijk niet om een fysiek kantoor, maar om een pool van deskundigen die naar de boeren toe komen met kennis.

Deze maand van start
De adviseurs beantwoorden de vragen met ondersteuning van een netwerk van organisaties zoals de agrarische collectieven, landbouw- en natuurorganisaties, It Wetterskip, kennisinstellingen en de provincie Fryslân. Bijvoorbeeld hoeveel kruidenrijk grasland inpasbaar is in de bedrijfsvoering. Of hoe met de bedrijfsvoering kan worden ingespeeld op de stikstof- of veenweideopgave. Ook kan bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn advies gevraagd worden. Op dit moment vinden er nog gesprekken plaats met verschillende organisaties om de LAP mee vorm te geven. Gedeputeerde Fokkinga gaat er van uit dat de Landbouwadviespool in de loop van februari van start gaat