Als het aan de Groningse en Friese overheid ligt, komen de kabels voor het toekomstige windpark op de Noordzee niet door de regio Noardeast-Fryslân te liggen. De variant Eemshaven-oost houdt volgens de betrokken partijen het beste rekening met de lokale belangen, de kwetsbare natuur van de Wadden en de landbouw. Dit gezamenlijke, voorlopige advies geven de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Begin oktober volgt het definitieve regioadvies en in het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de kabelroute.

Niet naar Burgum
Het voorlopige advies is onder andere gebaseerd op draagvlak, milieu en gezondheid en ruimtelijke inpassing. Op basis daarvan geven de partijen in het regioadvies aan dat het Friese Burgum afvalt vanwege onvoldoende draagvlak, door onder andere te verwachten overlast van laagfrequent geluid op de omgeving. Aansluiting via het Groningse Vierverlaten ligt voor de regiopartijen ook niet voor de hand.

Kansen
Alle betrokken gemeenten, waterschappen en provincies zijn het er over eens dat het opwekken van windenergie op zee onmisbaar is in de stap naar schone energie. Het nieuwe windpark in de Noordzee draagt daaraan bij. De regiopartijen willen verder verkennen welke kansen de aanleg van een hoogspanningsaansluiting heeft voor de ontwikkeling van het gebied. Denk aan het ontwikkelen van natuur en het verduurzamen van landbouw, het versnellen van de waterstofeconomie in de Eemshaven, het stimuleren van werkgelegenheid en scholing. De partijen zijn bereid om samen met het ministerie te werken aan het vervolg van het project. De partijen willen wel een gebiedsproces en een gebiedsfonds om alle belanghebbenden te betrekken en compenseren. Ook zetten ze in op het behoud van de Noord-Groningse kuststrook als landbouwgebied, het in een keer aanleggen van extra kabels in het Waddengebied om verstoring van de natuur bij de aanleg van toekomstige windparken te voorkomen en onderzoek naar de impact van laagfrequent geluid.

Negen routes
Het ministerie van EZK heeft voor de aansluiting van het windpark ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ negen mogelijke kabelroutes onderzocht. Om een voorkeursroute vast te stellen, heeft het ministerie de betrokken gemeenten, waterschappen en provincies om advies gevraagd. De gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen buigen zich de komende periode over het voorlopige advies. Begin oktober wordt een definitief advies vastgesteld en aan het ministerie voorgelegd.