dantumadiel

Het college van B en W van de gemeente Dantumadiel heeft de Perspectiefnota 2020-2023 vastgesteld. Hierin staan, in verband met de slechte financiële situatie, alleen voorstellen die in het kader van een wettelijke taak verplicht zijn om uit te voeren en die onuitstelbaar en onvermijdbaar zijn. Het college vindt het onverantwoord om andere uitgaven te doen, totdat zij inzicht hebben in het herstelplan en de effecten daarvan op de meerjarenbegroting.

Om de financiële positie van de gemeente te herstellen wordt momenteel hard gewerkt aan een herstelplan. Er is een forse ombuiging nodig van ongeveer € 4 miljoen, om ook weer ruimte te creëren voor de ambities van dit college en de gemeenteraad.  Momenteel wordt o.a. een begrotingsscan gemaakt om alle bezuinigingsmogelijkheden in kaart te brengen over de volle breedte van de begroting.  De resultaten daarvan worden in de meerjarenbegroting 2020-2023 verwerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.  De gemeenteraad beslist eind oktober/begin november over de meerjarenbegroting en de bijbehorende bezuinigingsvoorstellen.

Achtergrond
De gemeentelijke jaarrekening 2018 van de gemeente Dantumadiel sluit met een negatief saldo van bijna € 4 miljoen. Grote tegenvallers zijn, conform de landelijke trend, onder andere: het sociaal domein, jeugdzorg en een lagere uitkering uit het gemeentefonds.