Gemeente Dantumadiel
De gemeente Dantumadiel moet fors bezuinigen. Om dat voor elkaar te krijgen heeft het college een voorstel gemaakt met maatregelen die moeten zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting. Dit maatregelenpakket wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Die stelt de begroting in november vast.

Waarom moet de gemeente bezuinigen?
Door een lagere bijdrage vanuit het Rijk en een onverwacht hogere zorgvraag heeft  Dantumadiel grote tekorten. Daardoor zijn inkomsten en uitgaven al lang niet meer in balans. Ook in de toekomst moet meer geld aan zorg worden uitgegeven dan de gemeente ontvangt. Daarom worden de gemeenteraad diverse maatregelen voorgesteld om op diverse onderdelen te gaan besparen. Wethouder Rommy Kempenaar: “We willen een financieel gezonde gemeente blijven. De begroting moet zo snel mogelijk weer sluitend zijn. Met de bezuinigingsvoorstellen die het college nu aan de raad voorlegt kunnen we het meerjarenperspectief sluitend krijgen. We gaan door een lastige tijd, maar door nu duidelijke keuzes te maken en ons huishoudboekje op orde te brengen creëren we weer ruimte voor de toekomst.”

Speelt het bezuinigingsprobleem zich alleen af in de gemeente Dantumadiel?
Niet alleen de gemeente Dantumadiel staat voor forse bezuinigingen. Veel gemeenten zien een sterke stijging van de zorgkosten en moeten bezuinigingsmaatregelen nemen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens alle gemeenten bij het Rijk een oproep gedaan om extra geld beschikbaar te stellen. Het Rijk heeft éénmalig een extra bijdrage toegekend, maar die is lang niet voldoende om de zorg te bekostigen. Een structurele oplossing is er nog niet.

Kunnen de inwoners van Dantumadiel wel blijven rekenen op goede zorg?
Alle inwoners hebben recht op goede zorg. Nu en in de toekomst. De uitgaven kunnen op zeer veel verschillende manieren beperkt worden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit. Door bijvoorbeeld de zorgtaak efficiënter te organiseren en slim in te kopen, kan de gemeente meer grip krijgen op de uitgaven.

Wat merken inwoners en ondernemers van de bezuinigingsmaatregelen?
Veel inwoners zullen wat gaan merken van de bezuinigingsmaatregelen. Het tarief voor bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting  zal gelijk worden getrokken met het gemiddelde uit de regio Noordoost Fryslân.

Gaat er een streep door geplande investeringen?
De financiële situatie vraagt om zorgvuldige afwegingen, maar niet alle investeringen lenen zich voor uitstel of afstel omdat er bijvoorbeeld een wettelijke verplichting ligt.  Om de algemene reserve te herstellen stelt het college aan de raad voor een aantal investeringen te schrappen of uit te stellen, zoals investeringen in Biodiversiteit, de Omgevingswet en het MFA Feanwâlden.

Hoe nu verder met de bezuinigingsmaatregelen?
Het college legt de begroting en het voorstel met bezuinigingsmaatregelen voor aan de gemeenteraad. In november 2019 stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Gemeente Dantumadiel bezuinigingen