Boeren in de Gronings/Friese Kleischil willen werken aan een meer natuurinclusieve landbouw. Gezamenlijk hebben zij hiervoor doelen tot 2050 gesteld. Dit is verwerkt in een streefbeeld en actieplan, welke op 11 februari werden aangeboden aan de landbouwgedeputeerden Staghouwer van Groningen en Fokkinga van Fryslân.

Van Harlingen tot Delfzijl
De noordelijke Kleischil is één van de 8 proeftuingebieden in de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarin de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen werken aan een meer natuurinclusieve en klimaatbestendige landbouw. De noordelijke Kleischil is grofweg de schil van het Friese Harlingen tot aan het Groninger Delfzijl. Begin 2020 is er een analyse van het gebied gemaakt en is gekeken welke projecten en initiatieven er in dit gebied al zijn, die als basis kunnen dienen voor een streefbeeld.

De bodem als basis
De bodem, als basis van het boerenbedrijf, is het uitgangspunt. Bij het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest is nog veel vooruitgang te boeken. Ook ziet men veel kansen voor samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers, zodat mest en veevoer onderling kunnen worden uitgewisseld. In 2030 zijn er 1200 kilometer bloemrijke akkerranden en bermen voor meer biodiversiteit en krijgen kinderen op scholen voorlichting over waar voedsel vandaan komt en hoe het gemaakt wordt. Zoet water wordt opgevangen, zodat er in droge periodes genoeg water beschikbaar is en de verzilting kan worden tegengegaan.

Breed draagvlak
In de noordelijke Kleischil is het afgelopen jaar met veel betrokkenen, zoals Groningse en Friese boeren, agrarische natuurverenigingen, collectieven en dorpsbelangen gesproken over de toekomst van de landbouw. Een landbouw die moet veranderen, gelet op de afname van biodiversiteit, het veranderende klimaat en de toenemende vraag van de consument naar duurzaam geproduceerde producten. “We zien dat veel boeren hier al bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit van de bodem en het versterken van de natuur op en rond hun bedrijf. De grote en diverse opkomst tijdens de bijeenkomsten het afgelopen jaar geeft aan dat er breed draagvlak is voor een omslag in de landbouw. Bij boeren, maar ook bij natuurverenigingen en erfbetreders”, reageerde gedeputeerde Staghouwer.

Boeren aan het roer
Vertegenwoordigers van de boerencollectieven Waadrâne, Westergo en Midden-Groningen, LTO-Noord en Fjildlab hebben zich verenigd in een kernteam. Deze heeft in opdracht van de provincies Groningen en Fryslân met alle betrokkenen een streefbeeld voor 2050 bepaald. In het actieplan zijn doelen benoemd voor landbouw die de biodiversiteit helpt terug te brengen, klimaatbestendig is en een verdienmodel voor de boer oplevert. Het kernteam blijft betrokken bij de uitvoering van de plannen. Hiermee zitten boeren zelf aan het roer bij de overstap naar meer natuurinclusieve en klimaatbestendige landbouw.

Pootaardappelen
Het Kleischilgebied is één van de belangrijke landbouwgebieden van Europa. Het onderscheidt zich door de hoogwaardige teelt van pootaardappelen voor de internationale markt en is hiermee belangrijk voor de voedselvoorziening in delen van de wereld. Het gebied bestaat uit een mix van akkerbouw en melkveehouderij.