Bodemdaling
De provincie Fryslân verwacht dat de bodemdaling in de regio Noardeast-Fryslân kan oplopen tot 19 centimeter. Een gebiedsproces moet oplossingen bieden voor de gevolgen daarvan. De gevolgen zijn het meest merkbaar in lagere delen van het poldergebied ten zuidwesten van Anjum, De Kolken (Noord). Daar is het grootste deel van de daling al gebeurd.

Compensatie
Sinds 1987 wint de NAM gas in de omgeving Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat. Dit is het oostelijke deel van het watersysteem Dongeradielen, tussen Oostrum, Wierum en het Lauwersmeer. Door gaswinning daalt de bodem flink. Op het diepste punt wordt een daling van ongeveer 19 cm verwacht. De onafhankelijke Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân beoordeelt de kosten voor schadeherstel of compensatie van bodemdaling. Die kosten worden door de NAM vergoed. Bij herstelmaatregelen voor de gevolgen van de bodemdaling, kijken de overheden ook naar het toekomstbestendig maken van het gebied voor klimaatverandering. Bijvoorbeeld met maatregelen om de toename van verzilting van grond- en oppervlaktewater tegen te gaan.

Proces
Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân bereiden nu een gebiedsproces voor in het gebied Dongeradielen. Op 1 december stemden de partijen in met de verdere verkenning van het gebiedsproces. Na gesprekken besluiten de overheden in het voorjaar van 2021 definitief over de aanpak van de gebiedsverkenning. Het idee is een integraal gebiedsproces te starten onder leiding van een gebiedscommissie, waar betrokken partijen uit het gebied actief aan deelnemen. De vervolgstap is in gesprek gaan met partijen in het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om landbouw- en natuurorganisaties. Ook zetten de overheden de gesprekken met de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân voort. Daarnaast wordt de relatie met lopende processen in het gebied zoals de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer verkend.