Deelnemers van Agrarisch Collectief Waadrâne zijn afgelopen week bij Fiskbuorren, een buurtschap horend bij Ternaard, het veld in geweest om zich te laten informeren over de verschillende maatregelen die momenteel uitgevoerd worden ter bevordering van de biodiversiteit. Deze eerste excursie in ruim een jaar tijd werd druk bezocht door de bij Agrarisch Collectief Waadrâne aangesloten akkerbouwers.

De excursie werd gehouden naar aanleiding van een project gebaseerd op de ‘Startnotitie Herstelprogramma Biodiversiteit’, welke in februari 2020 is aangeboden aan Gedeputeerde Staten en in april 2020 aan Provinciale Staten van de Provincie Fryslân. In dit projectvoorstel staat omschreven hoe men de dooradering voor insecten , een zogenoemd insectennetwerk, kan realiseren en hoe dit tegemoet kan komen aan de doelen die de provincie heeft gesteld in het kader van het vergroten van de biodiversiteit. In het projectvoorstel worden o.a. bestaande initiatieven van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, BEESPOKE en Zoemende Akkers aan elkaar gekoppeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om insectenranden met aangrenzend marktbaar gewas, vogelakkers en kruidenrijke akkerranden en kruidenrijke akkerranden in combinatie met ecologisch slootschonen die aan elkaar gekoppeld worden.

Naar aanleiding van het projectvoorstel is er bij Fiskbuorren een pilotgebied aangelegd waarin de eenvoudig te realiseren maatregelen in akkerbouwgebied verbinding maken met maatregelen op erven. Bij Fiskbuorren zijn twee erven (hotspots) met daartussen verbindingen (aderen) aan elkaar gekoppeld. Met dit pilotgebied wordt aangetoond dat met eenvoudige maatregelen (en soms zelfs géén maatregelen door bijvoorbeeld een talud niet te maaien en ecologisch slootschonen) een (over)leefgebied voor verschillende insectensoorten kan worden gerealiseerd.