Noardeast-Fryslân
De gemeente Noardeast-Fryslân verwacht dit jaar een flink tekort. Dat komt onder andere door de stijgende kosten voor jeugdzorg. De totale kostenstijging in het sociaal domein bedraagt 17 procent. Dat blijkt uit de jaarrekeningen 2018 en de tussentijdse rapportage 2019. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft net als andere gemeenten in Nederland te kampen met tekorten door stijgende kosten voor jeugdzorg.

Jaarrekening 2018
De jaarrekeningen van 2018 gaan nog over de afrekening van de voormalige gemeenten Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Opgeteld laten ze een negatief resultaat zien van 3,7 miljoen euro. Het negatief resultaat is een optelsom van meevallers en tegenvallers. De meevallers kwamen van de aan- en verkoop van bouwgrond en de leges voor bouwvergunningen. De tegenvallers kwamen voornamelijk uit het sociaal domein en door een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling DDFK.

Jeugdzorg en Wmo
Inwoners weten de gebiedsteams steeds beter te vinden voor toegang naar zorg en ondersteuning. Het aantal jongeren met  jeugdhulp is flink gestegen in 2018. Daarnaast zorgt het rijksbeleid voor een toenemende vraag. Voorbeelden hiervan zijn langer zelfstandig thuis blijven wonen en de invoering van het abonnementstarief in de Wmo.

Tussentijdse rapportage 2019
De tekorten bij met name het sociaal domein zoals die bleken in de jaarrekening van 2018, leiden in 2019 tot een bijstelling van de budgetten. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden die niet alleen het sociaal domein zullen raken. Ook de organisatie en de inwoners zullen hier de gevolgen van merken.

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân hebben bij de behandeling van de perspectiefnota op 4 juli 2019 de kaders vastgesteld die moet leiden tot een sluitende begroting 2020 en de jaren daarna.