Verbinden van boerenhoven en bermen voor biodiversiteit

Agrarische Natuurvereniging (ANV) de Greidhoeke, Kening, Natuerkoöperaasje Baarderadiel en het burgerinitiatief Bijenflinterlint&EcologischBermBeheer gaan samen hoogstamfruitbomen planten en bermen inzaaien in de Greidhoeke. Door de verbinding van fruithoven met bloemrijke bermen, herstellen en vergroten zij biotopen voor vogels, insecten en andere dieren. De eerste actie loopt van februari tot en met april.

Op het erf van… Aardappelhandel Fokke de Jong

Als ik het erf op loop kan ik er niet omheen: de aardappelautomaat. Eten uit de muur, maar dan anders. Glazen deurtjes met daarachter allerlei soorten aardappelen, groente, potjes honing en zelfs bosjes tulpen. In de loods verderop worden ondertussen voorbereidingen op het nieuwe pootaardappelseizoen gedaan. Ik ben op het akkerbouwbedrijf van Fokke en Femmy de Jong in Ternaard.

4.222 poppen maken voor Kamp Morra, help jij mee?

Bij het dorp Morra, boven in Friesland, staan op 2 april duizenden poppen in een weiland. Deze poppen staan symbool voor de kinderen die zonder ouders in vluchtelingenkampen, zoals Moria in Griekenland, verblijven. De initiatiefnemers van ‘Kamp Morra’ zijn op zoek naar gezinnen, dorpen, wijken en scholen in Noord Nederland die de ruim 4.000 poppen willen maken, en hiermee samen bouwen aan Kamp Morra.

Nieuwe vraagbaak voor boeren over natuurinclusieve kringlooplandbouw

Binnenkort kunnen Friese boeren met hun bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve kringlooplandbouw terecht bij de Landbouwadviespool (LAP). Deze pool is een netwerk van onafhankelijke, niet-commerciële adviseurs die Friese boeren ondersteunt op eigen erf. Hiermee sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit LNV om kennis over verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw op het boerenerf te brengen. Living Lab Fryslân krijgt een coördinerende rol bij de uitvoering van deze pool.

Weidevogelbeleid Fryslân wordt aangescherpt

Weidevogels zijn een belangrijk onderdeel van het Fryske landschap. Uit een evaluatie blijkt dat het aantal broedparen van de Grutto daalt. Daarom werkt de provincie Fryslân aan beleid om de weidevogelpopulatie te versterken. Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen de evaluatie en een startnotitie op 21 april voor aan Provinciale Staten.

Waddenvereniging tekent Waddenagenda 2050 niet

Er is in het waddengebied grote kritiek op de Agenda voor het Waddengebied 2050. Vanuit onder andere natuurorganisaties en landbouworganisaties leven er grote zorgen over de Agenda. Voor de Waddenvereniging is die kritiek zo groot dat ze de Agenda niet gaat tekenen. Eén van de kritiekpunten is het ontbreken van een duidelijke koers.